И
Д
Е
Н
Т
И
Ф
И
К
А
Ц
И
Ј
А
  ИДЕНТИФИКАЦИЈА
 
Број на фактура
 
 
Број на полиса
 
 
ЕМБГ/ЕМБС
 

 
У
П
Л
А
Т
А
  УПЛАТА
 
ИЗНОС
   
  * Минимален износ на трансакција е 500 мкд.
 
Е-маил
   
  * Внесете валидна е-пошта на која ќе добиете
потврда за извршената уплата.
Плати

*** НАПОМЕНА: Со оваа услуга не може да се плати фактура што е предмет на тужба.
За детален преглед и плаќање на Вашите фактури најавете се на МОЈ РИЗИКО


 
УПАТСТВО:
1. За да извршите уплата се идентификувате со само една од понудените три опции за Идентификација.
2. Доколку плаќате за конкретна полиса или фактура потребно е да ги внесете точниот број на фактура или полиса, во спротивно искористeте ја опцијата за плаќање со внес на ЕМБГ/ЕМБС.
3. Доколку имате повеќе полиси/фактури за кои сакате да извршите уплата, а истите се издадени на едно исто физичко/правно лице, советуваме да пристапите кон идентификација со избор на опцијата - ЕМБГ/ЕМБС. Уплатата ќе се раскнижи соодветно по полиси/фактури согласно старост на доспеаност на долгот.
4. По внес на една од понудени опции за ИДЕНТИФИКАЦИЈА, пристапете во делот УПЛАТА. Полето за ИЗНОС оставете го празно и кликнете на полето КОНТРОЛА за да се појави износот на долгот за наведената полиса/фактура. Износот за плаќање може да го корeгирате и да продолжите кон уплата на средствата. (оваа опција е на располагање единствено доколку се избере идентификација по број на полиса или фактура).